2018-10-28 21:26:51

Regulamin Konkursu Zawodowy GPS

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  „ZAWODOWY GPS”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 1.  Powiatowy Konkurs promujący kształcenie zawodowe - „Zawodowy GPS”- zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
   ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
 4. Program konkursu określa odrębny dokument załączony do pisma przewodniego.

 

ROZDZIAŁ II

Cele konkursu

  1. Rozbudzanie zainteresowań wśród uczniów szkół podstawowych branżami:
 • budowlaną,
 • geodezyjną,
 • rachunkową,
 • ekonomiczną,
 • handlową,
 • gastronomiczną,
 • hotelarską,
 • zoologiczno – weterynaryjną.
  1. Wyłanianie, wspieranie i motywowanie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań zawodowych.
  2. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.
  3. Uświadomienie uczniom ich predyspozycji zawodowych.
  4. Kształtowanie postaw zawodowych uczniów.
  5. Poznanie mocnych i słabych stron uczniów.
  6. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
  7. Rozwijanie u młodzieży myślenia analitycznego.
  8. Konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół.

 

ROZDZIAŁ III

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs ma zasięg lokalny i skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z  terenu Powiatu Limanowskiego.
 2. Konkurs jest dwuetapowy:
 • I etap- eliminacje szkolne przeprowadzane są w szkołach właściwych dla Uczestników, poprzez platformę online udostępnianą przez Organizatora Konkursu.
 • II etap-  prezentacja  multimedialna na wskazany przez Organizatora Konkursu temat z zakresu danej branży.

ROZDZIAŁ IV

Uczestnicy i rejestracja

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej Powiatu Limanowskiego.
 2. Osoby, o których mowa w pkt. 1, zwane są dalej „Uczestnikami”.
 3. Zgłoszenie  Uczestników następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na platformie Konkursu.
 4. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny  zobowiązany jest aby zapoznać się z Klauzulą informacyjną oraz mają obowiązek podpisać Zgodę na przetwarzanie wizerunku ucznia w ramach realizacji konkursu ZAWODOWY GPS ( dokumenty dostępne w pasku zakładek na  stronie www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl ).
 5. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Konkursu www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl .

 

ROZDZIAŁ V

Zasady konkursu

Zakres tematyczny Konkursu szczegółowo określa jego program.

 1. Konkurs ma charakter indywidualny w przypadku uczestnictwa w pierwszym jak i w drugim etapie.
 2. Konkurs (I i II etap) przeprowadzany jest w formie online.
 3. Czas trwania i forma poszczególnych etapów:
 1. I etap- w formie testu online zawierający 30 pytań jednokrotnego wyboru, czas trwania 20 minut.

Test online będzie dostępny na platformie Konkursu w dniu 30 listopada 2022 r., w godzinach od 800-1500.

 1. II etap -prezentacja multimedialna wykonana samodzielnie przez laureata Konkursu, na podany przez Organizatora temat. Prezentacja powinna być: wykonana przez uczestnika w powszechnie dostępnym programie Libre Office, zapisana w formacie o rozszerzeniu (.odp). Prezentację wraz z  podpisaną przez rodzica zgodą na przetwarzanie wizerunku można dostarczyć: na płycie cd, na adres sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa,  na adres mailowy zawodowygps@wp.pl o rozmiarze nie przekraczającym 100 MB.

Tematy prac i szczegóły  II etapu zostaną opublikowane na stronie Konkursu   dnia 06.12.2022 r.

 

ROZDZIAŁ VI

Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursu, zwana dalej „Komisją” powołana jest przez Dyrektora Zespołu Szkół
   Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej.
 2. W skład Komisji wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej.
 3. Komisja przeprowadza I i II etapu Konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych  ogłasza wyniki Konkursu.

 

ROZDZIAŁ VII

Organizacja Konkursu

 1. Zgłoszenie chęci udziału w konkursie poprzez rejestrację online na formularzu zamieszczonym na stronie konkursu www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl od 03 listopada do 24 listopada 2022 r.
 2. Na formularzu należy wybrać jedną spośród ośmiu poniżej zamieszczonych branż. Wybór branży jest podyktowany zainteresowaniami ucznia i przypisuje Uczestnika do konkretnego testu z wymienionych branż:
 • budowlana,
 • geodezyjna,
 • rachunkowa,
 • ekonomiczna,
 • handlowa,
 • gastronomiczna,
 • hotelarska,
 • zoologiczno-weterynaryjna.
 1. Uczestnik po zakończonej rejestracji otrzymuje informację zwrotną o pomyślnie zakończonej rejestracji.
 2. Terminarz konkursu:

Termin rejestracji na platformie – od 03 listopada do 24  listopada 2022 r.

I etap test online (eliminacje szkolne) – 30  listopada 2022 r.

Ogłoszenie wyników I etapu – 06 grudnia 2022 r. – informacja na stronie www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl

Udostępnienie materiałów konkursowych, wytycznych i tematów prezentacji  na platformie konkursu – 06 grudnia 2022 r.

II etap – etap Główny– termin nadsyłania prezentacji do 20 stycznia 2023 r.

 1. Organizacja I etapu Konkursu:
 1. Eliminacje szkolne (I etap) organizuje i przeprowadza.
 • Komisja Konkursowa;
 1. Zadania organizatora:
 • Udostępnienie informacji o Konkursie na stronie internetowej Konkursu www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl
 • Zapewnienie odpowiednich materiałów, tematów do II etapu Konkursu i zamieszczenie ich na platformie Konkursu,
 • Ocena prac,
 • Zamieszczenie na stronie internetowej wyników Konkursu.
 1. Zadania szkół podstawowych:
 • Rozpropagowanie Konkursu na terenie szkoły,
 • Przygotowanie pomieszczeń z komputerami do I etapu Konkursu,
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem I etapu Konkursu, pomoc  merytoryczna w II etapie Konkursu,
 • Szkoły przystępujące do konkursu  zobowiązane są dostarczyć podpisaną przez  Ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu Zgodę na przetwarzanie wizerunku ucznia  w ramach realizacji konkursu ZAWODOWY GPS ( dokument dostępny w pasku zakładek na  stronie www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl ) osobiście, drogą pocztową na adres Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego 81 34-600 Limanowa lub mailowo na adres zawodowygps@wp.pl z  dopiskiem Konkurs Zawodowy GPS w nieprzekraczalnym  terminie do 3 grudnia 2022r.
 1. Przebieg eliminacji szkolnych (I etap):
 • Zapoznanie Uczestników z zasadami uczestnictwa w Konkursie,
 • Udostępnienie Uczestnikom dostępu do komputera z podłączeniem do Internetu na czas trwania testu.
 1. Wyniki I etapu zamieszcza się na stronie internetowej Konkursu.
 1. Organizacja II etapu Konkursu:
 1. II etap Konkursu  trwa od 06 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r.
 2. Do udziału w II etapie Konkursu kwalifikuje się łącznie 70 osób z ośmiu branż i otrzymuje tytuł finalisty konkursu.
 3. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 8 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w II etapie z zakresu danej branży, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów.
 4. Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu 27 stycznia 2023 r.

 

ROZDZIAŁ VIII

Nagrody

 1. Finał Konkursu odbywa się w siedzibie Organizatora.
 2. Termin i szczegółowy program zostanie zamieszczony na platformie Konkursu.
 3. Laureaci  Konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody.
 4. Nagrody przyznaje się na zasadach określonych przez Organizatora.

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej (www.zsnr1.limanowa.pl oraz na stronie Konkursu www.zawodowygps.zsnr1.limanowa.pl).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
  w funkcjonowaniu sieci Internet.

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych i inne postanowienia, RODO

 1. Każdy uczestnik dokonując zgłoszenia do udziału w Powiatowym Konkursie Zawodowy GPS, a także przystępując do etapu szkolnego potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Warunkiem przystąpienia do Powiatowego Konkursu Zawodowy GPS jest wyrażenie zgody przez Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie uczeń przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania Konkursu, opublikowania wyników z poszczególnych etapów (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej organizatora) oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości.
 3. Przystąpienie przez ucznia do każdego z etapów Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach konkursu o charakterze informacyjnym czy promocyjnym, w mediach oraz na stronie internetowej (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg zawodów).


Czytane: 3269
© ZS Nr 1 Limanowa